Kinnitatud hoolekogu otsusega nr 1, 27.08.2015

RAASIKU LASTEAIA ORAVAKE KODUKORD

KODUKORD

Kodukorra aluseks on:

Koolieelse lasteasutuse seadus

Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav

Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik

LASTEAIA PÄEV

 • Lasteaed on avatud kell 6.30 – 18.30.
 • Rühm töötab päevakava alusel, mis on koostatud laste ealistest vajadustest lähtuvalt.
 • Igapäevaseid õppe- ja kasvatustegevusi planeeritakse rühma õppeaasta tegevuskava ja lasteaia õppekava järgi.
 • Lapsevanemal on õigus tutvuda õppekavaga, tegevuskavaga ja lasteaia arengukavaga.

Lapse puudumisest või haigestumisest teatada hiljemalt 8.30-ks rühmaõpetajale või helistada telefonil 55511685.

 

 

LASTEAEDA TULEK JA KOJU MINEK

 • Laps tuleb hommikul lasteaeda koos täiskasvanuga (ema, isa, vanaema jne), kes annab lapse isiklikult rühmaõpetajale üle.

 • Kui laps sööb hommikueinet lasteaias, siis toob lasevanem lapse lasteaeda viis minutit enne söögi algust.

 • Kui laps ei söö hommikueinet, siis toob lapsevanem lapse lasteaeda viis minutit enne planeeritud õppetegevuse algust. Õppetegevus algab kell 9.00

 • Lapsevanem annab rühma õpetajale teada lapse haigestumisest või puudumisest

 • Lapsevanem on kohustatud teavitama rühmaõpetajat, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa.

 • Kui last ei too lasteaeda ja talle ei tule järgi ema või isa, siis on hea kui lapsevanem tuleb kord nädalas rühma ja vestleb õpetajatega.

 • Koolieelikute rühma laps tohib üksinda lasteaiast koju käia ainult lapsevanema vastutusel ja sellekohase avalduse esitamisel.

 • Alaealise õe või vennaga võib laps lahkuda vaid vanema omal vastutusel. Lapsevanem on kohustatud õpetajat teavitama, kui lapsele tuleb järgi tema alaealine õde või vend.

 • Lapsele järgi tulles, võtab lapsevanem rühmaõpetajaga kontakti ja ütleb “head aega“

 • Õpetajad ei anna last lasteaiast lahkumiseks üle, kui:

  * lapsele järgi tulnud isik on ebakaines olekus;

  * lapsele tuleb järgi alaealine (õde, vend), kellega lahkumise kohta

  ei ole lapsevanem õpetajat teavitanud;

  * lapsele järgi tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem ei ole õpetajat

  teavitanud sellest, et lapsele ei tule järgi vanem isiklikult.

 • Lapsevanem on kohustatud andma lapse rühma oma kontaktandmed, et vajadusel saaks rühmaõpetaja lapse perega ühendust. Andmete muutumisest on lapsevanem kohustatud koheselt lasteaeda teavitama.

 • Lapsevanem jõuab lapsele lasteaeda järgi hiljemalt 18.15, et laps jõuaks ise riietuda ja rahulikult lasteaiapäeva lõpetada.

 • Kui lapsevanem ei jõua lapsele õigeaegselt järgi, on ta kohustatud õpetajat lasteaia kontakttelefonil sellest teavitama

 • Kui lapsele ei ole õigeaegselt järgi tuldud, siis õpetaja ootab peale lasteaia sulgemist vanemaid 10 minutit proovides nendega kontakti saada ning teavitab ka lasteaia direktorit antud olukorrast.

 • Kui õpetaja pole lapse vanematega kontakti saanud ja lapsele pole siiski järgi tuldud, teavitab õpetaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

LAPSE RIIETUS

 • Lapsevanem hoolitseb selle eest, et laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a. jope lukud) ning korrastatud välimusega.

 • Laps vajab vastavalt ilmale sobivaid riideid kogu päevaks. Lapsevanem teab kõige paremini, kas laps on külmakartlik või karastatud ja sellest lähtuvalt paneb lapsele kaasa ka vajalikud riided.

 • Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest.

 • Jahedamal perioodil peavad lapsel olema vett ja pori hülgavad kindad, soovitavalt labakindad. Sõrmkindaid kasutavad lapsed, kes oskavad neid ise kätte panna.

 • Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme.

 • Lapsel on lasteaias ka toariided- ja jalanõud, mille selga ja jalga panekuga saab laps ise hakkama. Mugav toajalats on tugeva libisemiskinda tallaga ja püsib kindlalt jalas, kindlasti ei sobi selleks pehme tallaga sussid.

 • Lisaks peavad lapsel lasteaias olema:

  * Üks täiskomplekt vahetusriideid – tagavarariideid on hea hoida riidest kotikeses, mida saab nagisse riputada. Sõimelastel ja lastel, kel esineb voodimärgamist, tuua lasteaeda ka vahetuspesu.

  * Kamm või juuksehari ning vajadusel juukseklambrid ja –kummid;

  * Liikumistegevuseks eraldi riietus – t-särk, retuusid/lühikesed püksid.

 • Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need markeerida lapse nimega.

 • Lasteaias jalgrattaga sõites peab laps kandma kiivrit.

 • Lapse riided on lapsele ohutud, neil ei tohi olla pikki nööre ja teisi ohtlikke detaile.


MÄNGUASJAD

 • Lasteaeda võib kaasa võtta mänguasju, kuid mitte kalleid ja õrnu asju. Lasteaeda ei ole lubatud kaasa võtta mõõku, püstoleid, nuge ja teisi ohtlikke esemeid.

 • Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et “ma ei ole kade ja luban ka teistel mängida oma mänguasjaga”.

 • Hea on kui mänguasjal on mingi tunnusmärk, mille järgi saaks kindlaks teha selle omaniku.

 • Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise ja purunemise eest.

 

LAPSE TERVIS

 

 • Lapse esmasel vastuvõtmisel lasteaeda peab eelnevalt olema tehtud arstlik läbivaatus ja esitatud lasteaeda nõuetekohane tõend

 • Lasteaeda tuleb terve laps, kes saab lasteaia kõigist tegevustest osa võtta

 • Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta haiguse tunnustega last (silmapõletik, lööve, tugev vesine nohu, tugev köha, palavik)

 • Rühma õpetaja ei anna lasteaias vanema poolt kaasa pandud ravimeid, ega luba ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta (kui lapsel on vaja päeva jooksul ravimeid võtta, siis on vajalik lasteaeda tuua raviarsti ettekirjutused).

 • Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes, kuna õuesoleku ajal toimub rühma koristus ja tuulutamine.

 • Kui laps saab vigastada või haigestub lasteaia päeva jooksul, siis võetakse ühendust lapsevanemaga (vajadusel arstiga) ja saadetakse laps koju või raviasutusse olenevalt lapse tervislikust seisundist.

 • Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.

 • Nakkushaigust põdenud laps tuleb lasteaeda tagasi arstitõendiga.

 • Kui lapsel on vastumeelsus või allergia mõne toidu suhtes, anda sellest teada rühmaõpetajale

 • Lapsevanem on kohustatud lasteaia direktorit teavitama lapse tervise eritingimustest, mille alusel lasteaia personal kohandab võimalusel lasteaia päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

 • Lasteaia personal kohandab koostöös kohaliku omavalitsustega erivajadustega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna

 • Menüü on koostatud arvestades tervisliku toitumise nõudeid. Menüüga saab tutvuda rühma stendil.

LAPSE TURVALISUS

 • Lasteaia personal loob lasteaias keskkonna, mis on lapsele ohutu, turvaline ja pakub erinevaid mängu- õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse arendamise võimalusi.

 • Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredelid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

 • Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu lasteaia tööaja jooksul vastavad õpetaja ja õpetajat abistava töötaja ning laste suhtearvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

 • Laste puhke- ja magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

 • Rühma õuesoleku ajal tagavad laste ohutuse rühma õpetaja ja õpetajat abistav töötaja.

 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes kannavad lapsed ja ka õpetajad helkurvesti.

 • Laste turvalisuse tagamiseks on lasteaia õuealale paigaldatud videovalve ja hoonesse automaatne tuletõrje süsteem.

 • Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud teavitama rühma õpetajat või lasteaia direktorit laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

 • Kriisiolukordade lahendamiseks on lasteaias moodustatud kriisimeeskond ja kriisiplaan.

KOOSTÖÖ

 • Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.

 • Lapsevanemad on oodatud lasteaiaga koostööd tegema ning igakülgne abi on alati teretulnud.

 • Abi ja nõu saamiseks võib lapsevanem julgelt pöörduda lasteaia logopeedi, rühmaõpetajate, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole

 • Lapsevanemad on oodatud kaasa rääkima lasteaiaelu olulistes tegevustes läbi rühma lastevanemate koosolekute ja lasteaia nõukogu. Oodatud on nii positiivne kui ka negatiivne tagasiside

 • Lapsevanem hoiab end kursis lasteaiaeluga ja lapse tegemistega lasteaias, sest lapsele on innustav, kui tema tegevuse vastu huvi tuntakse

 • Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest saab lapsevanem infot rühma seinal olevalt stendilt, lasteaia kodulehelt www.oravake.ee ja suletud facebooki grupi lehekülgedelt.

 • Õpetaja tunneb huvi lapse koduste tegevuste ja harjumuste vastu, selle vastu, kuidas laps käitub kodus, mis on pere ühised tegevused ja huvialad. Seda kõike eesmärgiga õppida tundma last ja tema peret ja on kohustatud hoidma talle usaldatud saladusi ja kaitseb lapse ja tema perekonna konfidentsiaalsust.

 • Nii lasteaial kui ka lapsevanematel on ühine eesmärk – arendada ja kasvatada last vastavalt tema individuaalsusele. See on võimalik vaid meie ühise koostöö tulemusena.

OOTAME LASTEVANEMATE AKTIIVSET OSAVÕTTU LASTE IGAPÄEVAELU KORRALDAMISEL JA ÜHISÜRITUSTE LÄBIVIIMISEL! MEELDIVAT KOOSTÖÖD SOOVIDES RAASIKU LASTEAIA ORAVAKE PERE!

Lisa kodukorrale: hadaolukorra-lahendamise-plaan